Privacy statement

PRIVACY-BELEID VAN STICHTING TARAB INSTITUUT NEDERLAND

Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die TARAB INSTITUUT NEDERLAND (hierna te noemen TIN) verwerkt van de deelnemers aan haar activiteiten
Indien je gebruik maakt van de diensten van TIN of om een andere reden persoonsgegevens aan TIN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting TARAB INSTITUUT NEDERLAND, Josef Israelstraat 59, 6521 MV Nijmegen
Het Instituut is bereikbaar via info@tarabinstuut.nl of tel. 0623101891

2. Welke gegevens verwerkt TIN en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
d) overige terzake doende zaken) die van belang zijn van het volbrengen van de aan TIN opgedragen taak.

2.2 TIN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer en indien nodig overige gegevens worden gebruikt voor het volbrengen van de taak opgedragen aan TIN
c) je naam , adresgegevens, telefoonnummer en overige benodigde gegevens kunnen indien nodig worden gebruikt in contacten met overige betrokken organisaties

2.3 Je naam en overige gegevens worden tot uiterlijk ………. na afloop van de overeenkomst bewaard gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met TIN en je te informeren over de ontwikkelingen en activiteiten van TIN

E-mail berichtgeving :
TIN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de activiteiten van TIN
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

TIN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname aan haar activiteiten tot maximaal …………. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TIN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TIN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van TIN kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TIN zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop TIN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de administratie van TIN
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@tarabinstituut.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy-beleid te bekijken.