Opleidingen

Opleiding in de Boeddhistische Psychologie en Filosofie

Waarom Unity in Duality?

In Unity in Duality leren we werken met het bewustzijn. Door een zich verdiepend lichaamsbewustzijn maken we contact met andere lagen van de werkelijkheid, voorbij onze alledaagse, op taal en concepten gebaseerde ervaring.
Zij onderscheidt zich van andere meditatieve richtingen door een uitgebreide psychologische en filosofische onderbouwing. Het wordt daardoor mogelijk om niet alleen te ervaren, maar ook te begrijpen hoe onze menselijke ervaring van ‘de werkelijkheid’ van moment tot moment tot stand komt en hoe we deze kunnen transformeren.
Het gaat daarbij om verschillende vormen van transformatie, duaal en non-duaal. Je gaat een weg van afgescheidenheid naar verbondenheid, van gesloten naar open, van defensief naar harmonieus. Deze transformaties kunnen zowel voor persoonlijke als spirituele ontwikkeling gebruikt worden.

Voor wie?.

Door hun toegankelijke presentatie zijn de inzichten en methodes voor iedereen bruikbaar in het dagelijks leven en kunnen ze verdiepend werken voor wie ervaring heeft met andere vormen van meditatie. Unity in Duality kent een breed veld van toepassing en wordt momenteel gebruikt in onder andere (psycho)therapie, management, coaching, zorg en welzijn, medische beroepen, onderwijs, kunst en wetenschappen.

Opbouw van de opleiding

De Basisopleiding kent drie modules. Module I geeft een filosofisch/meditatieve basis die nodig is om de totstandkoming van de menselijke ervaring van de werkelijkheid te begrijpen. In Module II staat de persoonlijke ontwikkeling en een tweetal processen van transformatie centraal en in Module III leren we deze te gebruiken in relatie met anderen en de wereld om ons heen.
Daarnaast is er nog de mogelijkheid tot verdere studie. Module IV opent een diepere spirituele transformatie. Deze is voor iedereen te volgen.
Afronding van het Basisprogramma geeft toegang tot een Internationaal Masterprogramma.

Module I : de relatie tussen bewustzijn en werkelijkheid

Wat is werkelijkheid?
Hoe ervaart het bewustzijn de werkelijkheid?
Hoe is mijn bewustzijn (subject) met de werkelijkheid verbonden?

Zulke filosofische vragen kunnen gemakkelijk leiden tot theoretische kennis die interessant is om te bespreken, maar die voor ons niet meteen relevant lijkt in het dagelijkse leven. Jezelf veranderen vereist echter niet alleen kennis van wie en wat je bent en hoe je ervaring tot stand komt, maar ook dat je dit alles in praktische zin kunt ervaren. In Unity in Duality zijn daarom inzicht en ervaring niet gescheiden; de filosofie vormt de grondslag voor de psychologie, en door meditatie komen inzichten tot leven.

In Module I wordt allereerst een grondige introductie gegeven in de manier waarop ons bewustzijn werkt bij het ervaren van de werkelijkheid. Hierbij vormt tendrel, de onderling verbonden aard van de werkelijkheid zoals die zich o.a. in de drie begrippenparen subject-object, lichaam-bewustzijn en materie-energie uitdrukt, het uitgangspunt. Dit blijft niet beperkt tot theoretische kennis maar wordt door middel van meditatie en oefeningen tot ervaring gebracht en geïntegreerd, om zo tot een dieper besef te komen.

Hoe onze werkelijkheid en waarneming tot stand komen, wordt in UD onderzocht door zowel naar de kant van het subject (bewustzijn oftewel 'mind') als naar die van het object (werkelijkheid) te kijken en dan met name naar de onderlinge relatie tussen die twee. Vragen die daarbij onder andere aan bod komen zijn: welke aspecten van het bewustzijn gebruiken wij voor de verschillende ervaringen van de werkelijkheid? Wat is de relatie tussen mijn ervaring van de werkelijkheid en de werkelijkheid 'buiten mij'? Kan ik de wereld 'buiten mij' eigenlijk wel waarnemen?

We worden vaak sterk gedomineerd door ons conceptuele bewustzijn dat alleen maar op een indirecte en abstracte manier kan waarnemen en ervaren. Daarmee creëren we een gefixeerde conceptuele realiteit, een eigen wereld, die niet wordt gedeeld met anderen, en die ons in botsing brengt met de constant veranderende wereld waarin we leven. In deze module ontdekken we dat wanneer we onze identificatie verdiepen naar het niveau van het fysieke en subtiel fysieke lichaam de werkelijkheid op een directe manier ervaren kan worden. Onze werkelijkheid wordt dan eenvoudiger, rijker, minder gefixeerd, opener en een meer met anderen gedeelde ervaring. Om dit te bereiken, leren we met een meer voelend gewaarzijn in ons lichaam aanwezig te zijn. Met behulp van meditatie wordt dit geoefend en vervolgens in het dagelijks leven toegepast.

Overzicht Module I

Module II: Persoonlijke ontwikkeling

De dynamiek van de menselijke ervaring en hoe deze te transformeren

Hoe kan ik mijn ervaring van de werkelijkheid veranderen?
Wat is transformatie en welke niveaus zijn daarin te onderscheiden?

Voor persoonlijke ontwikkeling wordt het inzicht dat alles bestaat op basis van onderlinge verbondenheid gebruikt om onze ervaring van die werkelijkheid te beïnvloeden.

In deze module leren we de werking van de verschillende mentale gereedschappen en de onderlinge dynamiek van verschillende soorten bewustzijn in onze eigen ervaring kennen en ermee werken. Centraal daarbij staat het begrip zelfreferentie en hoe deze functioneert. Deze zelfreferentie wordt bepaald door het gevoel dat we op een bepaald moment van onszelf hebben en is van grote invloed op hoe de werkelijkheid aan ons verschijnt. In deze relatie van het subject tot zichzelf ziet UD de kern van waaruit zich de innerlijke dynamiek en de individuele werkelijkheid ontvouwen.

Een kwetsbare zelfreferentie, waardoor we de werkelijkheid als problematisch ervaren, is waar we het transformatieproces in eerste instantie op richten. We leren in transformatie werken met innerlijke hulpbronnen, waardoor ook de door ons ervaren werkelijkheid verandert. Je gaat een weg van afgescheidenheid naar verbondenheid, van gesloten naar open, van defensief naar harmonieus.

Wanneer door voortdurend oefenen de kwetsbare zelfreferenties veel van hun kracht verloren hebben en het emotionele leven over het algemeen meer harmonieus verloopt, ontstaat ruimte om verder te gaan met de spirituele weg. Daarin ligt het focuspunt op transformatie van fundamentelere zelfreferenties.

Overzicht Module II

Module III: Relationaliteit als grond van het dagelijks leven

Hoe kunnen we vanuit een diepere grond in onszelf contact maken met de wereld? Wat verandert er dan in onze relatie met anderen, professioneel en persoonlijk?

De diepere lagen van ons bestaan brengen een toenemend gevoel van verbondenheid.
In Module III ligt de nadruk op het leren leven vanuit onderlinge verbondenheid. We oefenen hoe we, door onze eigen innerlijke aanwezigheid (zelfreferentie) te verdiepen, onszelf als 'instrument' kunnen gebruiken in de ontmoeting met anderen en ons functioneren in de wereld. Wanneer onze ervaring niet langer is gestoeld op de fixaties van het conceptuele bewustzijn ervaren we steeds meer de onderlinge verbondenheid van alles en wordt het relationele de grond van ons bestaan. Zo ontstaat diepe connecties en krijgen we een fundamenteler perspectief op de wereld op basis waarvan we een steun kunnen worden voor anderen, zowel in persoonlijke als professionele relaties.

Iedere relatie, ouder-kind, leraar-leerling, werkgever-werknemer, zorgverlener-cliënt enz., is geschikt om UD in toe te passen. Er zijn geen specifieke vereisten, behalve een persoonlijke ontwikkeling in termen van UD zoals in Module II omschreven.

Overzicht Module III

Praktische informatie UD opleiding

De opleiding omvat drie modules verspreid over vier jaar, inclusief twee retraites met overnachting. De modules bestaan uit verschillende blokken; ieder blok omvat een voorbereidende introductiedag, een intensive van vier dagen en een integratieve dag. Elke module wordt afgesloten met een opdracht.

Hoewel de workshops integraal deel zijn van de opleiding worden deze apart van de opleiding georganiseerd in afstemming met de andere Tarab-instituten.

Brochure: een uitgebreide brochure met het complete programma kun je hier downloaden

Data blokken: zie agenda
De weekendworkshops worden apart georganiseerd en kunnen ook later en eventueel op andere plekken worden gevolgd.

Docenten: Lene Handberg (intensives),
Frances Nijssen en Caroline Vossen (introductie- en integratiedagen)

Taal: Lene Handberg geeft les in het Engels. Er wordt, indien gewenst, naar het Nederlands vertaald.
De introductie- en integratiedagen worden in het Nederlands gegeven.

Locatie: Piet Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 8, Heilig Landstichting (bij Nijmegen).
Er zijn diverse (goedkope) mogelijkheden om te overnachten in de omgeving.
Meer informatie daarover via ons info@tarab-instituut.nl.

Tijden: 09.30 tot 17.30 uur

Prijs: Prijs per blok: € 550,- (inclusief lunch, thee/koffie en studiemateriaal)
kleine beurs € 450,-.
UD studenten die deze opleiding eerder hebben gevolgd: € 295,- (alleen intensive).
(prijswijzigingen voorbehouden).

Toelatingseisen: De opleiding kent geen bijzondere toelatingseisen; enige ervaring met meditatie is gewenst.
N.B. module 1 is geaccrediteerd is door de VMBN als nascholing voor mindfulnesstrainers, per blok voor 36 punten.

Inschrijving: Je schrijft je alleen in voor de eerste module.

Aanmelding: via het aanmeldformulier
Na aanmelding ontvang je een bevestiging en daarop volgend, indien gewenst, een uitnodiging voor een wederzijds kennismakingsgesprek.

Ervaringen (1)

Ik ervaar meer openheid en verbinding met alles wat zich voordoet in mijn leven

Ik ben zachter voor mijzelf, ontvankelijker en voel beter wat er nodig is

Ik ben in een dieper contact gekomen met mijzelf en de wereld om mij heen

Verdere studies

Module IV: Spirituele ontwikkeling

Gaat het er bij de Persoonlijke ontwikkeling om de zelfreferentie te verdiepen van het conceptuele naar het grove en subtieler zintuiglijke, in de module Spirituele Ontwikkeling wordt de zelfreferentie op een nog dieper energetisch niveau geopend. In die zin vormen persoonlijke en spirituele ontwikkeling een opeenvolgend continuüm, waarbij persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor de spirituele ontwikkeling.

Naarmate het concept onderlinge verbondenheid meer en meer tot daadwerkelijke ervaring komt, kunnen transformatieprocessen op een steeds subtieler niveau worden toegepast. Diepere dimensies van subject-object, lichaam-bewustzijn en materie-energie worden daarmee toegankelijk gemaakt.

Overzicht Module IV

Internationaal Masterprogramma

Het internationale Masterprogramma beoogt een volledige integratie van de Unity in Duality-theorie en -praktijk. Het accent ligt daarbij op het persoonlijke integratieproces dat intensief begeleid wordt. Studenten worden daarbij gestimuleerd en geïnspireerd om hun eigen kennis en inzichten te ontwikkelen. Daarnaast is het doel om de internationale uitwisseling tussen studenten te bevorderen en hen te laten integreren in de internationale Unity in Duality-gemeenschap.

Hoewel het precieze programma afgestemd wordt op het individuele proces van de deelnemers omvat het minimaal een internationale achtdaagse retraite, een reeks individuele transformatiesessies van twee tot drie uur en groepssupervisie.
Daarnaast loopt een (individueel) begeleidingsproces met een tutor voor het schrijven van een afstudeerwerkstuk. Dit omvat het verslag van het eigen ontwikkelingsproces met theoretische onderbouwing en vijf casestudies: verslagen van contact (persoonlijk of professioneel) met anderen, waarin je laat zien hoe je de UD-theorie en -praktijk hebt toegepast in een transformatief proces van jezelf en daarmee van je omgeving.

Ervaringen (2)

Op een dieper niveau bleek de wereld een stuk eenvoudiger

Het opent mogelijkheden in mijzelf die ik nog niet kende

Ik kreeg zicht op werking van de geest , hoe deze in elkaar zit en hoe alles onderling verbonden is