Opleidingen

Driejarige Opleiding in de Boeddhistische Psychologie en Filosofie

Boeddhistische psychologie staat tegenwoordig in de maatschappelijke schijnwerpers. Met name door de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben veel mensen de eenvoud en kracht van meditatie ontdekt. Daarmee groeit ook de nieuwsgierigheid naar de onderliggende uitgangspunten. In eerste instantie gaat het dan over het herstellen van een liefdevolle relatie met onszelf. De boeddhistische psychologie die zich buigt over onze relatie tot de wereld en hoe daarin ter opereren is tot nu toe redelijk onbekend gebleven.

'Unity in Duality' , een vertaling van het Tibetaanse begrip ‘Tendrel’, het inzicht dat alles bestaat op basis van onderlinge relatie, ontsluit deze psychologie. Dit inzicht tot persoonlijke ervaring brengen geeft een radicale transformatie in onze kijk op de wereld en ons persoonlijk en professioneel handelen.
Dat samenhang fundamenteler is dan onderscheid en een antwoord op de uitdagingen van onze moderne tijd is het uitgangspunt van een vierjarig trainingsprogramma in de boeddhistische psychologie en filosofie. Kern is inzicht in de dynamiek van de menselijke ervaring en hoe door middel van een aantal meditatieve technieken hierin te intervenieren. Er wordt op verschillende lagen van het bewustzijn gewerkt, waardoor we steeds dieper contact maken met de helende natuur van onszelf en de ons omringende werkelijkheid. Vanuit die ervaring opent zich de mogelijkheid om ook anderen hierin te ondersteunen.

Hoewel theorie, meditatieve training en praktisch/professionele toepassing door de gehele opleiding nauw met elkaar verbonden zijn, ligt in de eerste module het accent meer op theoretische verkenning, waarna in de tweede module persoonlijke transformatie centraal staat. In het derde gedeelte kan gekozen worden voor een tweetal (professionele) toepassingen: een psychotherapeutische of maatschappelijke toepassing. De vierde module kent een bijzonder niveau: het spirituele domein.

Doelgroep.

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die vanuit een professionele en/of persoonlijke interesse zich wil verdiepen in deze materie.

Module I : de relatie tussen bewustzijn en werkelijkheid

Wat is werkelijkheid?
Hoe ervaart het subject de werkelijkheid?
Hoe is het subject met de werkelijkheid verbonden?

Zulke filosofische vragen kunnen gemakkelijk leiden tot theoretische kennis die interessant is om te bespreken, maar die voor ons niet meteen relevant lijkt in het dagelijkse leven. Jezelf veranderen, vereist echter kennis van wie en wat je bent en hoe je ervaring tot stand komt. In Unity in Duality zijn daarom filosofie en psychologie niet zozeer gescheiden; de filosofie vormt de grondslag voor de psychologie.

In UD wordt allereerst een grondige introductie gegeven in hoe onze geest werkt en hoe wij de werkelijkheid ervaren (Inner Science of Mind and Phenomena). Hierbij vormt tendrel, de onderling afhankelijke aard van de werkelijkheid zoals die in de drie begrippenparen subject-object, lichaam-geest en materie-energie naar voren komt het uitgangspunt. Dit blijft niet beperkt tot theoretische kennis maar wordt door middel van meditatie en oefeningen tot ervaring gebracht en geïntegreerd, om zo tot een dieper begrip te komen.

Hoe onze werkelijkheid en waarneming tot stand komen wordt in UD onderzocht door zowel naar de kant van het subject (geest oftewel 'mind') als naar die van het object (werkelijkheid) te kijken en met name naar de onderlinge relatie tussen die twee. Vragen die daarbij onder andere aan bod komen zijn: welke mentale gereedschappen gebruiken wij voor de verschillende ervaringen van de werkelijkheid? Wat is de relatie tussen mijn ervaring van de werkelijkheid en de werkelijkheid 'buiten mij'? Kan ik de wereld buiten mij eigenlijk wel waarnemen? Hoe worden mijn ervaringen positief dan wel problematisch?

We worden vaak sterk gedomineerd door onze conceptuele geest, die alleen maar op een indirecte en abstracte manier kan waarnemen en ervaren. Daarmee creëren we een gefixeerde conceptuele realiteit, een eigen wereld, die niet wordt gedeeld met anderen, en die ons in botsing brengt met de constant veranderende wereld waarin we leven. In deze module ontdekken we dat wanneer we onze identificatie verdiepen naar het niveau van de zintuigen en het lichaam de werkelijkheid direct ervaren kan worden. Onze werkelijkheid wordt dan eenvoudiger, rijker, minder gefixeerd, opener en een meer met anderen gedeelde ervaring. Om dit te bereiken, leren we voelend in ons lichaam aanwezig te zijn in plaats van steeds mee te gaan met de woorden en beelden van onze conceptuele geest. Met behulp van meditatie wordt dit geoefend en vervolgens in het dagelijks leven toegepast.

Overzicht Module I

Module II: Persoonlijke ontwikkeling

Hoe kan ik mijn ervaring van de werkelijkheid veranderen?
Wat is transformatie en welke niveaus zijn daarin te onderscheiden?

Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt het inzicht dat alles bestaat op basis van onderlinge afhankelijkheid gebruikt om onze ervaring van die werkelijkheid te beïnvloeden. Zo wordt dit inzicht niet alleen begrijpelijk maar wordt het ook een doorleefd inzicht.

In deze module leren we de werking van de verschillende mentale gereedschappen en de onderlinge dynamiek van verschillende 'minds' in onze eigen ervaring kennen en ermee te werken. Centraal daarbij staat het begrip zelfreferentie en hoe functioneert. Deze zelfreferentie wordt bepaald door het gevoel dat het subject van zichzelf heeft, en dit zelfgevoel heeft grote invloed op hoe de werkelijkheid aan hem of haar verschijnt. In de relatie van het subject tot zichzelf ziet UD de kern van waaruit het mentale raamwerk en de individuele werkelijkheid zich ontvouwen.

Een kwetsbare zelfreferentie, waardoor we de werkelijkheid als problematisch ervaren, is waar we het transformatieproces vervolgens op richten, zowel binnen de Persoonlijke ontwikkeling als in de Art of Relating en de Psychotherapeutische toepassing. Centraal daarbij staat de bewustwording van het feit dat we in een kwetsbaar zelfgevoel in bepaalde situaties terechtkomen. Met behulp van innerlijke 'resources', ook wel krachtbronnen genoemd,  kan dit kwetsbare zelfgevoel worden getransformeerd, waardoor ook de ervaren werkelijkheid een verandering ondergaat.

Wanneer door voortdurend oefenen de kwetsbare zelfreferenties veel van hun kracht verloren hebben en het emotionele leven over het algemeen harmonieus verloopt, ontstaat ruimte om verder te gaan met de spirituele weg.
In de spirituele toepassing ligt het focuspunt van transformatie op fundamentelere zelfreferenties. De spirituele toepassing wordt verder uitgewerkt in een optionele module die na de basisopleiding gevolgd kan worden (zie Module IV).

Overzicht Module II

Module III: “Art of Relating” ; Psychotherapeutische toepassing

De laatste module van de basisopleiding kent twee varianten: de “Art of Relating” die een zeer brede professionele toepassing kent en de Psychotherapeutische toepassing, voor deelnemers die een therapeutische achtergrond hebben.

Module III A: UD-‘Art of Relating’.
Gebaseerd op tendrel, het onderling afhankelijk bestaan, kan UD in iedere situatie in het leven worden toegepast.
In de ‘Art of Relating’ gaat het om het verdiepen van de eigen zelfreferentie en dit te gebruiken in contact met de mensen om ons heen. Wanneer onze ervaring niet langer is gestoeld op de fixaties van de conceptuele geest, maar wordt gestuurd vanuit een dieper ervaren van onszelf en onze realiteit kunnen we gaan fungeren als steun voor anderen. Door onze manier van zijn, nodigen we anderen impliciet uit tot een harmonieuzere benadering. Door het ontbreken van de noodzaak ons te verdedigen of het contact met anderen te gebruiken om steun voor onszelf te verkrijgen, ervaren we de ruimte om vanuit een fundamenteler perspectief te kunnen kijken en handelen.

Iedere relatie, ouder-kind, leraar-leerling, werkgever-werknemer enz., is geschikt om UD in toe te passen. In al deze relaties kunnen wij op efficiënte wijze en met vér reikende resultaten werken met de inzichten van UD en haar methoden, in steeds verfijndere vormen. Er zijn geen specifieke vereisten zoals bij de Psychotherapeutische toepassing, maar een diepgaande persoonlijke ontwikkeling in termen van UD is hiervoor een essentiële voorwaarde.

Module III B: UD-Psychotherapeutische toepassing
Het doel van psychotherapeutische toepassing is het diepgaand transformatief werken met de kwetsbare zelfreferentiestructuren van de cliënt op basis van haar of zijn ondersteunende krachtbronnen. Ook hierbij wordt gewerkt op basis van tendrel: met hulp van de therapeut verwerft de cliënt inzicht in de samenhang tussen zijn kwetsbare zelfreferentie en zijn problematische beleving. Op basis van dit inzicht kunnen methoden worden aangereikt om het kwetsbare zelfgevoel te transformeren, en daarmee ook de ervaren werkelijkheid te veranderen.

De houding van de therapeut is voor UD-Psychotherapie essentieel. Wanneer de therapeut geïdentificeerd is op een dieper niveau van ervaren zal hij of zij niet meebewegen met de conceptuele werkelijkheid van de cliënt. Integendeel: doordat de therapeut in de eigen beleving de krachtbronnen manifesteert die de cliënt nodig heeft, wordt de cliënt in het contact impliciet uitgenodigd de kwetsbare zelfreferentie los te laten.

Gebaseerd op het inzicht in tendrel kan de therapeut waarnemen hoe de cliënt zijn werkelijkheid schept, wanneer deze zich met bepaalde zelfreferenties identificeert. Op grond hiervan worden de UD-methoden van transformatie transparant, functioneel en begrijpbaar.

Als de cliënt de onderlinge afhankelijke relatie tussen zijn kwetsbare zelfreferentie en de overeenkomstige werkelijkheidservaring inziet én als hij daadwerkelijk de ervaring heeft dat hij een andere werkelijkheidservaring krijgt door te werken aan de zelfreferentie, dan zal hij beginnen zichzelf als subject van zijn handelen te begrijpen. De cliënt verwerft daardoor de innerlijke kracht om de verstoorde mentale structuren, die zijn leven bepalen, te veranderen. Tegelijkertijd wordt hij minder afhankelijk van ondersteuning van buitenaf.

De UD-therapeut leert de momenten, waarop de cliënt merkt dat hij in de verdediging gaat, in de therapie te benutten als een gelegenheid om in contact te komen met de onderliggende mentale structuur en deze te helpen veranderen. Daarom is persoonlijke ontwikkeling een onontbeerlijk onderdeel van UD-Psychotherapeutische toepassing.

Overzicht Module III

Module IV: Spirituele ontwikkeling

Gaat het er bij de Persoonlijke ontwikkeling om de zelfreferentie te verdiepen van het conceptuele naar het zintuiglijke en lichamelijk niveau, in de module Spirituele ontwikkeling wordt de zelfreferentie verdiept naar het energetisch niveau. In die zin vormen persoonlijke en spirituele ontwikkeling een opeenvolgend continuüm, waarbij  persoonlijke ontwikkeling een basis is voor spirituele ontwikkeling.

Naarmate het concept tendrel meer en meer op ervaringsniveau begrepen wordt, kunnen transformatieprocessen op een steeds subtieler niveau worden toegepast. Diepere dimensies van de onderlinge verbondenheid van subject-object, lichaam-geest en materie-energie worden daarmee toegankelijk gemaakt.

Overzicht Module IV

Praktische informatie UD opleiding

Download pdf: Studieprogramma UD 2015   Download studieprogramma

Praktische informatie UD opleiding

Cursus dagen:
Vrijdagavond 19.00 uur t/m woensdag 16.00 uur.

Tijden:
9.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.30 uur

Docenten:
Lene Handberg en assisterende docenten

Locatie:
locatie: Piet Gerritszaal, Heilige Landstichting

Prijs:
(prijswijzingen voorbehouden)

 • Prijs per week: 475 € (inclusief lunch, thee/koffie en studiemateriaal)
 • Oud-studenten die voor een tweede keer de opleiding volgen per week: 270 €

Taal:
Lene Handberg geeft les in het Engels. Er wordt vertaald naar het Nederlands

Inschrijving:
Je schrijft je in per module

Aanmelding:
komt t.z.t.

UD workshops

Weekend workshops, ook open voor diegene die de opleiding niet doen

Module 1

 • Nearness to oneself, openness to the world: de relatie tussen ‘self’ en ‘other’
 • Body, mind, reality: de gelaagdheid van onze werkelijkheid

Module 2

 • Energie: bron van natuurlijke harmonie
 • Mandala: de oerkrachten van het bestaan in balans brengen.
 • Transformatie: de dood van het ego en de geboorte van het zelf.
 • Emotionele vrijheid: emoties in het transformatieproces
 • Het stervensproces: waar begin en einde samenvallen
Praktische informatie UD workshops

Onderstaande info is "algemeen".
voor actuele workshops en specifieke informatie: zie Nieuws/workshops

Cursus dagen:
Weekend: zaterdag en zondag

Tijden:
10.00 tot 17.00 uur en van 10.00 tot 16.00 uur

Docenten:
Meestal assisterende docenten

Locatie:
Wisselend, meestal Jewel Heart

Prijs:
(prijswijzingen voorbehouden)

 • Prijs per weekend: 125 €
 • Studenten die de opleiding volgen (voor de eerste of tweede keer) per weekend: 100 €

Taal:
Meestal Nederlands, indien Engels wordt er vertaald naar het Nederlands

Aanmelding:
via email: info@tarab-instituut.nl
Na ontvangst ontvangt u een bevestiging

UD retraites

Week retraites, ook open voor diegene die de opleiding niet doen

Module  2

 • Droomyoga : Tibetaanse kennis over het werken met dromen als therapeutisch middel.

Module 4

 • Inleiding tot Liefde, Compassie en Bodhicitta
 • Inleiding tot Shamatha/Vipassyana (Zhine/Lhagtong)
 • Inleiding tot Dzogchen

Ervaringen (2)

Op een dieper niveau bleek de wereld een stuk eenvoudiger

Het opent mogelijkheden in mijzelf die ik nog niet kende

Ik kreeg zicht op werking van de geest , hoe deze in elkaar zit en hoe alles onderling verbonden is

Introductie programma Psychologie en Filosofie van de onderlinge verbondenheid

Introductiecursus_2020_TIN frontDe wereld om ons heen wordt steeds groter, overweldigender en complexer. We worden digitaler, mobieler, flexibeler in ons leven van alledag, in onze relaties en zelfs in onze identiteit. Er komt veel meer informatie en kennis op ons af dan we kunnen verwerken. Waar vinden we stabiliteit in deze hectiek? Hoe blijven we met elkaar in verbinding? En hoe geven we richting aan ons leven?

Het Tibetaans Boeddhisme, met haar inzicht dat de wereld voortdurend in verandering is en geen fundamenteel houvast biedt, stelt zich al eeuwen deze vraag. Haar antwoord is het zoeken naar een diepere verbinding met onszelf en de wereld om ons heen. Unity in Duality plaatst dit in een moderne context voorbij religie en cultuur. We leren de dynamieken in onze geest kennen en hoe deze door meditatie te transformeren.
Dat brengt ons in contact met een natuurlijke stabiliteit. Een grond die niet leidt tot verstarring of terugtrekken in een eigen wereldje maar onze relaties verdiept en wijsheid laat vinden in deze complexe wereld. Het vinden van rust in de beweging, van eenheid in de dualiteit.

In een korte cyclus van vijf weekenden en een zomerretraite wordt verkend welke gelaagdheid deze onderlinge verbondenheid kent, hoe we deze in meditatie kunnen ervaren en welke inzichten dat brengt voor de uitdagingen van onze tijd. Dit wordt zowel theoretisch benaderd als in bijzondere meditaties beoefend.

Deze introductie kan zowel als zelfstandig programma worden gevolgd als gezien worden als een opstap naar de driejarige Opleiding 'Unity in Duality'.

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen zich vanuit persoonlijke en/of professionele interesse met deze materie wil uiteenzetten.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Opzet

Deze introductie omvat een leergang van vijf weekenden en een zomerretraite van zes dagen. Leergang en retraite kunnen ook los van elkaar worden gevolgd.
De weekenden worden maandelijks georganiseerd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten in studie- en oefengroepen; deze worden in overleg gepland. De weekenden zijn in het Nederlands; de retraite in het Engels, er wordt dan naar het Nederlands vertaald.

Inhoud

Weekend 1: 'Een grond om de wereld te ontmoeten'
Onze ervaring van de werkelijkheid wordt grotendeels bepaald door de aard van ons bewustzijn. Hoe werkt deze dynamiek? Wat gebeurt er als we mediteren? En hoe kunnen we deze gebruiken om gelukkiger en wijzer te worden?

Weekend 2: 'De diepere lagen van het bestaan'
Door meditatie kunnen we verschillende lagen van de werkelijkheid in onze ervaring openen. Wat zijn die lagen en wat brengt ons het contact daarmee? Wat is de functie van het lichaam als 'poort' naar verdieping?

Weekend 3: 'Ieder einde is een begin'
Ons bestaan kent een natuurlijk proces van invouwen en uitvouwen op verschillende niveaus. Het nieuwe ontstaat in de ruimte die het oude prijsgeeft. Hoe kan dit essentiële proces ons ondersteunen in onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling?

Weekend 4: 'Het zelf en haar functie'
Hoe wij de wereld ervaren is afhankelijk van hoe we onszelf, ieder moment weer opnieuw, ervaren. Via welke dynamieken in onze geest komt dit tot stand? Hoe ontvouwt zich dit in de verschillende lagen van ons bewustzijn? Over het psychologische en het spirituele 'zelf'. zelf

Weekend 5: 'Transformatie'
Inzicht in de dynamieken van het zelf legt de basis tot transformatie van onze ervaring. Hoe kan meditatie tot transformatie leiden? Over verschillende vormen van meditatieve transformatie en hun onderlinge samenhang.

Zomerretraite met Lene Handberg: Compassion, the natural expression of interrelatedness
Zes dagen waarin de diepe harmonie met onszelf, anderen en onze omgeving centraal staat. Over de eenheid van onszelf met de wereld en het natuurlijk gevolg daarvan.

Docenten

Frances MS

Frances Nijssen
is zelfstandig gevestigd organisatiepsycholoog en coach. Zij is als leiderschapstrainer verbonden aan verschillende instituten en gespecialiseerd in transformatieve processen.

 

Caroline MS

Caroline Vossen
is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor en werkzaam in de klinische praktijk. Zij is als docent verbonden aan de sectie Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

Zij bezitten alle twee de graad van Semrig Thablam Mawa (STM), graduate in Unity in Duality, opleiding in Boeddhistische Psychologie en Filosofie.
Zij worden geassisteerd door verschillende senior studenten

Hoofddocent ‘Unity in Duality’ en begeleider van de zomerretraite Lene Handberg is hoofddocent en decaan van de opleiding ‘Unity in Duality’, die in meerdere landen van Europa en daarbuiten wordt gegeven. Zij was jarenlang de rechterhand van Tarab Tulku Rinpoche. Samen ontwikkelden zij een trainingsprogramma, waarmee het Tibetaans Boeddhisme vanuit een psychologisch perspectief wordt ontsloten voor de westerse geest. Voor zijn dood heeft Tarab Tulku haar gevraagd zijn werk voort te zetten. In dat kader verblijft ze nu, gesteund door onder andere de Dalai Lama, regelmatig in India om de door hem ontwikkelde inzichten ook terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

 

Tarab Tulku KL012Tarab Tulku Rinpoche
Tarab Tulku XI ontving zijn opleiding aan Drepung kloosteruniversiteit in Lhasa, Tibet. Kort na zijn vlucht uit Tibet vertrok hij op uitnodiging naar Denemarken waar hij zijn verdere werkzame leven verbonden was aan de Universiteit aan Kopenhagen en de Koninklijke Bibliotheek. Geconfronteerd met een volledig andere cultuur stelde hij zichzelf de vraag wat er geldig bleef van wat hij geleerd had buiten de culturele en religieuze context van zijn thuisland en ontwikkelde zo een meer universele benadering. Dit was de basis voor ‘Unity in Duality’.

 

Praktische informatie Introductieprogramma

Cursus data:

Deze introductie omvat een leergang van vijf weekenden en een zomerretraite van zes dagen. Leergang en retraite kunnen ook los van elkaar worden gevolgd.
De weekenden worden maandelijks georganiseerd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten in studie- en oefengroepen; deze worden in overleg gepland. De weekenden zijn in het Nederlands; de retraite in het Engels, er wordt dan naar het Nederlands vertaald.

Weekenden:

 • 18-19 april
 • 16-17 mei,
 • 13-14 juni
 • 12-13 september
 • 10-11 oktober

Zomerretraite:
28 augustus (avond) tot en met 2 september 2020 (middag)

Locatie en prijs

Locatie weekenden: Piet Gerritszaal,
Mgr. Suyslaan 4,
Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Locatie zomerretraite: Piet Gerritszaal,

De kostprijs voor de vijf weekenden is in totaal € 525,-; inclusief lunches en studiemateriaal.
De prijs voor de zomerretraite is € 595,- inclusief lesmateriaal, volpension en overnachtingen.

Aanmelding:

Wilt U meer informatie? Dat kan door het invullen van dit formulier.
Wilt U zich aanmelden voor de introductiecursus? Vul dan dit formulier in. (cursus is geweest zal in de toekomst weer georganiseerd worden)
In beide formulieren kunt U aangeven of U een informatief (telefonisch) gesprek wilt.

Flyer introductie programma

Download pdf: Introductie programma Psychologie en Filosofie van de onderlinge verbondenheid , apr. 2020   Download introductieprogramma

Ervaringen (1)

Ik ervaar meer openheid en verbinding met alles wat zich voordoet in mijn leven

Ik ben zachter voor mijzelf, ontvankelijker en voel beter wat er nodig is

Ik ben in een dieper contact gekomen met mijzelf en de wereld om mij heen