Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

1.    Ethische Code

Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van     het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en     na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2.     Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Tarab Instituut Nederland en deelnemers van opleidingen, workshops en andere vormen van opleiding en onderwijs.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.


3.    Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tot het volgen van de opleiding komt tot stand door de  volgende aanmeldingsprocedure te hebben gevolgd:

Na aanmelding via inschrijfformulier voor de opleiding krijgt de deelnemer een bevestigings-mail met daarin: Je hebt je aangemeld voor de opleiding Unity in Duality die start op data voor zover bekend) van het Tarab Instituut Nederland.

Voor de opleiding UD geldt dat een toelatingsgesprek onderdeel is van de toelatingsprocedure. Iedere Deelnemer wordt in principe daarvoor uitgenodigd binnen een maand na ontvangst van het inschrijfformulier of krijgt schriftelijk bericht dat een toelatingsgesprek niet nodig wordt geacht en iemand direct kan worden toegelaten. Aan het eind van het gesprek wordt mondeling meegedeeld of de persoon ook daadwerkelijk is toegelaten. Hiertegen kan geen bezwaar worden aangetekend.

Een aanmelding voor de opleiding is definitief wanneer Deelnemer deze digitale ontvangstbevestiging van het TIN ontvangen heeft en het toelatingsgesprek geleid heeft tot een mondeling akkoord, dan wel indien men akkoord heeft met afzien van een toelatingsgesprek. Deelnemer heeft gedurende14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de    overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

TIN houdt zich het recht voor op basis van het kennismakingsgesprek Deelnemer niet toe te laten tot de opleiding. Hieraan zijn voor Deelnemer geen verdere kosten verbonden.

De overeenkomst tot het volgen van andere activiteiten komt tot stand wanneer men zich via een e-mail aan info@tarab-instituut.nl daarvoor heeft aangemeld en bericht van ontvangst van inschrijving heeft ontvangen

4.    Onderbreking opleiding

Inschrijving voor de opleiding geschiedt per module.
Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald.
Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

 5.    Afbreken opleiding

Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van de dan genoten lesblokken betaald worden, plus 10% van de opleidingskosten van de desbetreffende Module.

6.    Annulering opleiding

Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na de mondelinge toezegging van toelating, dan wel bericht van toelating met afzien van een toelatingsgesprek het recht de overeenkomst onder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
Bij annulering door Deelnemer tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten van het eerste lesblok terug, verminderd met 20%.
Bij annulering door Deelnemer binnen 21 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de kosten voor het eerste lesblok.
Bij annulering door Deelnemer binnen 7 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 50% van de kosten voor het eerste lesblok.

Het TIN heeft het recht om – bij te weinig deelname of overmacht van de kant van TIN – de opleiding  te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het TIN betaalde bedrag. Het TIN is niet aansprakelijk voor de dan al gemaakte kosten gemaakt door Deelnemer.

Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.

8.    Betalingen

Het TIN brengt de deelnamekosten voor de opleiding per lesblok in rekening door middel van een digitale factuur. Voor aanvang van het betreffende blok moet dit bedrag voldaan zijn.
Bij workshops en andere activiteiten geldt dat het totale bedrag voldaan moet zijn voor aanvang van de activiteit.
Voor de opleiding is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
Twee weken voor het laatste lesblok moet het volledige bedrag betaald zijn of een nadere betalingsafspraak gemaakt.
Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

9.    Annulering Andere Activiteiten

Annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop/activiteit is kosteloos.
Bij annulering tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de
deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde activiteit worden gezocht.

Het TIN heeft het recht om – bij te weinig deelname of overmacht van de kant van TIN – de activiteit te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het TIN betaalde bedrag. Het TIN is niet aansprakelijk voor de dan al gemaakte kosten gemaakt door Deelnemer.
Bij het niet doorgaan van een activiteit  krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.

10.    Eigendom

Het auteursrecht op de door het TIN uitgegeven brochures, trainings-materialen, transcripten, diagrammen en welke andere in de training gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het TIN en het TII, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het TIN zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op onderdelen en oefeningen waarbij direct een deel van de opleiding wordt gekopieerd ligt bij het TIN en kan alleen met instemming van het TIN worden gebruikt.
Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

11.    Certificering

Indien Deelnemer met goed gevolg de opleiding en de bijbehorende toetsing     heeft doorlopen ontvangt hij aan het eind een certificaat.
Voor de opleiding geldt dat er in totaal een lesblok van de twaalf gemist mag worden. In dat geval heeft Deelnemer de verplichting zich zelfstandig in het materiaal te verdiepen en een bijeenkomst te hebben met een door de organisatie aangewezen tutor. Aan deze procedure     zijn kosten verbonden; deze zijn voor rekening van Deelnemer.
Dit geldt niet voor de intensieve retraite, die is verplicht. De organisatie zal aanwijzingen geven hoe deze in te halen.

12.    Bescherming persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van TIN. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de deelnemer en het toesturen van informatie met betrekking tot de opleidingsvoortgang en lesmateriaal.
Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie.
Adresgegevens van de deelnemer kunnen door TIN worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van de TIN.
TIN geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.

13.      Aansprakelijkheid

TIN is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
TIN  is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de deelnemer ontstaat in verband met de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van TIN.

14    Klachtenprocedure

Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij de opleidingscommissie van TIN. Uit de formulering van de klacht dient te blijken:
a. wie de klacht indient
b. tegen wie deze zich richt
c. waar de onvrede uit bestaat

Deze geeft binnen 7 dagen bevestiging van ontvangst en is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien wenselijk zal de opleidingscommissie de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.
Deelnemer kan in beroep gaan over dit standpunt en daarvoor de externe Vertrouwenspersoon van TIN benaderen: Mevr. Pia in het Veld.
Deze vertrouwenspersoon zal binnen twee weken na ontvangst van de klacht in overleg gaan met de klager en overgaan tot bemiddeling, tenzij zij bemiddeling niet zinvol acht vanwege de aard van de klacht of omdat de klager zich tegen bemiddeling verzet. In een dergelijk geval bericht de vertrouwenspersoon dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager en de aangeklaagde.
De vertrouwenspersoon is bevoegd die informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben voor een goede vervulling van zijn taak, waaronder ook het horen van de klager en de aangeklaagde en eventueel andere betrokkenen.
Indien de bemiddeling slaagt is de klachtenbehandeling tot een einde gekomen.

Indien de bemiddeling niet slaagt zal de vertrouwenspersoon opnieuw de klacht bestuderen. Zij doet binnen 4 weken een uitspraak over of de klacht gegrond is. Zij bericht dit aan het bestuur van TIN, de klager en de aangeklaagde. Indien gegrond, dan zoekt ze samen met het bestuur van TIN naar een passende stap. Het bestuur is gebonden aan de uitvoering daarvan.

April 2011, herzien Augustus 2015