Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

1.        Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Tarab Instituut Nederland en Deelnemers van opleidingen, workshops en andere vormen van opleiding en onderwijs.
Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

2.        Ethische Code

Opleidingen, workshops en andere activiteiten worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na opleidingen/workshops en andere activiteiten informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

3.        Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tot het volgen van de opleiding komt tot stand door de volgende aanmeldingsprocedure te hebben gevolgd:

Na aanmelding via inschrijfformulier voor de opleiding krijgt de Deelnemer een bevestigings-email met daarin: Je hebt je aangemeld voor de opleiding Unity in Duality die start op data voor zover bekend, van het Tarab Instituut Nederland.

Voor de opleiding Unity in Duality geldt dat een toelatingsgesprek onderdeel is van de toelatingsprocedure. Iedere Deelnemer wordt in principe daarvoor uitgenodigd binnen een maand na ontvangst van het inschrijfformulier of krijgt schriftelijk bericht dat een toelatingsgesprek niet nodig wordt geacht en iemand direct kan worden toegelaten. Aan het eind van het gesprek wordt mondeling meegedeeld of de persoon ook daadwerkelijk is toegelaten. Hiertegen kan geen bezwaar worden aangetekend.

Een aanmelding voor de opleiding is definitief wanneer Deelnemer deze digitale ontvangstbevestiging van het TIN ontvangen heeft en het toelatingsgesprek geleid heeft tot een mondeling akkoord, dan wel indien men akkoord heeft met afzien van een toelatingsgesprek. Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
Deze bedenktermijn geldt ook indien de Deelnemer de opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

TIN houdt zich het recht voor op basis van het kennismakingsgesprek Deelnemer niet toe te laten tot de opleiding. Hieraan zijn voor Deelnemer geen verdere kosten verbonden.

De overeenkomst tot het volgen van andere activiteiten komt tot stand wanneer men zich via een e-mail aan info@tarab-instituut.nl daarvoor heeft aangemeld en bericht van ontvangst van inschrijving heeft ontvangen.

4.        Onderbreking opleiding

Inschrijving voor de opleiding geschiedt per module.
Een gemist onderdeel kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald.
Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

5.        Afbreken opleiding

Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van de dan genoten onderdelen betaald worden, plus 10% van de opleidingskosten van de desbetreffende module.

6.        Annulering opleiding

Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na de mondelinge toezegging van toelating, dan wel bericht van toelating met afzien van een toelatingsgesprek het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
Bij annulering door Deelnemer tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de Deelnemer de opleidingskosten van het eerste onderdeel terug, verminderd met 20%.
Bij annulering door Deelnemer binnen 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding betaalt de Deelnemer 30% van de kosten van het eerste onderdeel.
Bij annulering door Deelnemer binnen 7 kalenderdagen voor het begin van de opleiding betaalt de Deelnemer 50% van de kosten van het eerste onderdeel.

Het TIN heeft het recht om – bij te weinig deelname of overmacht van de kant van TIN – de opleiding  te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het TIN betaalde bedrag. Het TIN is niet aansprakelijk voor de dan al gemaakte kosten gemaakt door Deelnemer.
Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de Deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.

7.        Annulering andere activiteiten

Annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit is kosteloos.
Bij annulering tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit is 50% van  de deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van een activiteit of terugtrekken tijdens een activiteit is geen restitutie mogelijk.

Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde activiteit worden gezocht.

Het TIN heeft het recht om – bij te weinig deelname of overmacht van de kant van TIN – de activiteit te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het TIN betaalde bedrag. Het TIN is niet aansprakelijk voor de dan al gemaakte kosten gemaakt door Deelnemer.
Bij het niet doorgaan van een activiteit krijgt de Deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.

8.        Betalingen

Het TIN brengt de deelnamekosten voor de opleiding per onderdeel in rekening door middel van een digitale factuur. Voor aanvang van het betreffende onderdeel moet dit bedrag voldaan zijn.
Bij andere activiteiten geldt dat het totale bedrag voldaan moet zijn voor aanvang van de activiteit.
Voor de opleiding is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat de Deelnemer niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
Twee weken voor het laatste onderdeel moet het volledige bedrag betaald zijn of een nadere betalingsafspraak zijn gemaakt.
Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

9.        Eigendom

Het auteursrecht op de door het TIN uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, transcripten, diagrammen en welke andere in de training gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het TIN en het TII, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het TIN zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op onderdelen en oefeningen waarbij direct een deel van de opleiding wordt gekopieerd ligt bij het TIN en kan alleen met instemming van het TIN worden gebruikt.
Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

10.      Certificering

Indien Deelnemer met goed gevolg de 3-jarige UD opleiding en de bijbehorende toetsing heeft doorlopen ontvangt de Deelnemer aan het eind een certificaat.
Voor de 3-jarige UD opleiding geldt dat er in totaal een onderdeel van de twaalf gemist mag worden. In dat geval heeft Deelnemer de verplichting zich zelfstandig in het materiaal te verdiepen en een bijeenkomst te hebben met een door de organisatie aangewezen tutor.  Aan deze procedure zijn kosten verbonden; deze zijn voor rekening van Deelnemer.
Dit geldt niet voor de intensieve retraite, die is verplicht. De organisatie zal aanwijzingen geven hoe deze in te halen.

11.      Bescherming persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van TIN. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de Deelnemer en het toesturen van informatie met betrekking tot de opleidingsvoortgang en lesmateriaal.
Als de Deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie.
Adresgegevens van de Deelnemer kunnen door TIN worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van de TIN.
TIN geeft zonder schriftelijke toestemming van de Deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.

12.      Aansprakelijkheid

TIN is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
TIN is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de Deelnemer ontstaat in verband met de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van TIN.

13.      Klachtenprocedure

Indien de Deelnemer een klacht heeft, kan de Deelnemer dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij de Staf Opleiding van TIN.
Uit de formulering van de klacht dient te blijken:
a. wie de klacht indient
b. tegen wie deze zich richt
c. waar de onvrede uit bestaat
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Deze Staf Opleiding geeft binnen 7 dagen bevestiging van ontvangst en is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed de ingediende klacht af te handelen; indien wenselijk zal de Staf Opleiding de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.
Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de Deelnemer hiervan binnen 4 weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld waarbij de reden van het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men uitsluitsel kan verwachten.

Deelnemer kan in beroep gaan over dit standpunt en de externe vertrouwenspersoon van TIN benaderen: Mevr. Pia in ‘t Veld, bereikbaar via het secretariaat TIN. Deze vertrouwenspersoon zal binnen twee weken na ontvangst van de klacht in overleg gaan met de klager en overgaan tot bemiddeling, tenzij de klager bemiddeling niet zinvol acht vanwege de aard van de klacht of omdat de klager zich tegen bemiddeling verzet. In een dergelijk geval bericht de vertrouwenspersoon dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager, de aangeklaagde en het bestuur. De vertrouwenspersoon is bevoegd die informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben voor een goede vervulling van zijn taak, waaronder ook het horen van de klager en de aangeklaagde en eventueel andere betrokkenen.

Zij doet binnen 4 weken een uitspraak over of de klacht gegrond is en geeft een advies over de verdere afhandeling aan de klager, de aangeklaagde en het bestuur.

Het oordeel van de externe vertrouwenspersoon is voor het Tarab Instituut bindend; eventuele consequenties komen voor rekening van het Instituut, dit wordt binnen een maand afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 1 jaar bewaard.

Versie 22 augustus 2019